Η Πιστοποίηση ELA προσφέρει:

  • Ένα ενιαίο σύνολο προτύπων: Χρησιμοποιώντας παντού ίδια επαγγελματική ορολογία και ίδιους ορισμούς εννοιών.
  • Διεθνή αναγνώριση: Η Πιστοποίηση ELA είναι αναγνωρισμένη από την Παγκόσμια Τράπεζα, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.
  • Αξιολόγηση σε τοπικό επίπεδο, μέσω των εθνικών συμβουλίων πιστοποίησης. Τέτοια συμβούλια λειτουργούν σε περισσότερες από 20 χώρες σε όλον τον κόσμο.
  • Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας: Τα Πρότυπα του ELA αντιστοιχίζονται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εναρμόνιση της δια βίου μάθησης μεταξύ των κρατών. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (European Qualification Framework) είναι ένα κοινό Ευρωπαϊκό σύστημα αναφοράς για τα εθνικά συστήματα / πλαίσια επαγγελματικών προσόντων.  Στην πράξη λειτουργεί ως ένας μηχανισμός που καθιστά ισοδύναμα τα επαγγελματικά προσόντα.
  • Τακτική αναθεώρηση προτύπων σε συμφωνία με τις ανάγκες της αγοράς: Μέσα από ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών logisticians τα πρότυπα ελέγχονται και ανανεώνονται με βάση τις ανάγκες της αγοράς.