Κατεβάστε και συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για την πιστοποίηση EMLog εδώ: doc   pdf

Γενικά

Η Πιστοποίηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Logistics, ELA, αναγνωρίζει την επαγγελματική επάρκεια του Logistician σε τρία διαφορετικά επίπεδα management, μέσω των Πιστοποιητικών EJLog, ESLog και EMLog.  Με το τρίτο και ανώτερο από τα πιστοποιητικά, ο ELA προσφέρει στα ανώτερα στελέχη που έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην Διοίκηση έργων Εφοδιαστικής Αλυσίδας, την δυνατότητα πιστοποίησης σε επίπεδο Στρατηγικής διαχείρισης, παρέχοντας την Πιστοποίηση European Master Logistician ή Πιστοποίηση EMLog.

Η Πιστοποίηση EMLog βασίζεται στα πρότυπα ELAQF του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Logistics τα οποία αντιστοιχούν στο επίπεδο 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF).  Αποτελεί την ναυαρχίδα του συστήματος Πιστοποίησης ELA και προϋποθέτει υψηλού επιπέδου αξιολόγηση των προσόντων και επαγγελματικής επάρκειας του υποψηφίου.

Η αξιολόγηση για την Πιστοποίηση EMLog επικεντρώνεται στο σύνολο των προσόντων – γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων – που πιστοποιούν την επάρκεια του υποψηφίου να διοικήσει έργα Supply Chain στρατηγικής σημασίας για οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό.  Συνεπώς η αξιολόγηση του ακαδημαϊκού σε συνδυασμό με το  επαγγελματικό προφίλ του υποψηφίου είναι πρωταρχικής σημασίας.

Αναφορικά με το προφίλ του υποψηφίου, εξετάζονται εκτός από τα τυπικά προσόντα – πτυχίο /μεταπτυχιακός τίτλος κ.λπ. – και οι εξής βασικές προϋποθέσεις:

 1. Πολυετής επαγγελματική εμπειρία σε σε ανώτερες υπεύθυνες διοικητικές θέσεις συμπεριλαμβανομένης διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management)
 2. Τεκμηριωμένη ανάληψη ευθύνης διοίκησης έργου εφοδιαστικής στρατηγικής σημασίας, θέτοντας τους στόχους και επιτυγχάνοντάς τους μέσω διοίκησης ανθρώπων – είναι σημαντικό να υπάρχουν πραγματικά αποτελέσματα από την υλοποίηση
 3. Γνώση και εμπειρία σε όλες τις λειτουργίες της εφοδιαστικής, αλλά και γνώσεις σε τομείς απαραίτητους για την διοίκηση ενός έργου, όπως οικονομικών, κοστολογικού ελέγχου, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, κ.λπ.

Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με εκπόνηση μελέτης (διατριβής) και την υποβολή της ως γραπτή αναφορά, η οποία αξιολογείται ως έγγραφο και στη συνέχεια υποστηρίζεται με προφορική εξέταση του υποψηφίου.  Η μελέτη αποτελεί  ερευνητική εργασία για την επίλυση ενός πραγματικού πρακτικού προβλήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας στρατηγικής σημασίας για έναν οργανισμό.

 

Διαδικασία αξιολόγησης

Φάση Α:

Υποβολή αίτησης (έντυπο ”EMLog_Application”) από τον ενδιαφερόμενο υποψήφιο προς το ILME για την πιστοποίηση EMLog επισυνάπτοντας:

 1. Αναλυτικό βιογραφικό και βεβαιώσεις (πτυχία, μεταπτυχιακό τίτλο, βεβαίωση προϋπηρεσίας) που αποδεικνύουν τόσο τα τυπικά προσόντα όσο και την επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποψηφιότητα:
  1. Προϋπηρεσία: Θα αξιολογηθεί προϋπηρεσία τουλάχιστον 10ετίας σε ανώτερες διοικητικές θέσεις  μεταξύ των οποίων και στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, σε συνδυασμό με συμμετοχή σε έργο ή έργα εφοδιαστικής αλυσίδας στρατηγικού ενδιαφέροντος αναλαμβάνοντας διοικητικό ρόλο σε αυτά.
  2. Εκπαίδευση: Θα αξιολογηθούν πτυχιακές σπουδές σε συνδυασμό ιδανικά με ένα από τα ακόλουθα:
   1. Πιστοποίηση επιπέδου ESLog (ELAQF level 6) με παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος για τις δυο θεματικές ενότητες (modules) που δεν περιλαμβάνονται στο εκάστοτε πιστοποιητικό ESLog προσκομίζοντας ανάλογη βεβαίωση του εκπαιδευτικού φορέα.
   2. Μεταπτυχιακό τίτλο ενδεικτικά σχετικό με Management, Supply Chain/ Operations / Services / MBA
   3. Προχωρημένα σεμινάρια εξειδίκευσης με αξιολόγηση (Masterclasses) τα οποία βασίζονται στα πρότυπα ELAQF level7 και καλύπτουν όλα τα modules.
 1. Περίληψη του έργου Supply Chain στο οποίο θα βασιστεί η διατριβή για την αξιολόγηση EMLog [300-500 λέξεις]. Η περίληψη απαιτείται να περιλαμβάνει:
  1. Τον τίτλο, τον στόχο και την σημασία του έργου,
  2. Τον ρόλο του υποψηφίου στο έργο
  3. Την μεθοδολογία και τα κρίσιμα σημεία υλοποίησης
  4. Τα αποτελέσματα / συμπεράσματα /προτάσεις του.

Η Φάση Α ολοκληρώνεται με έλεγχο πληρότητας, αποδοχή της αίτησης του υποψηφίου και προγραμματισμό της Φάσης Β.

Φάση Β:

Με την αποδοχή της αίτησης, προγραμματίζεται συνέντευξη μεταξύ της επιτροπής αξιολόγησης και του υποψηφίου με στόχους:

 1. Γνωριμία με τον υποψήφιο
 2. Αξιολόγηση του συνολικού προφίλ του υποψηφίου – επαγγελματικού και ακαδημαϊκού
 3. Συζήτηση σχετικά με το έργο, με βάση την περίληψη που έχει υποβληθεί
 4. Αποδοχή/απόρριψη της υποψηφιότητας
 5. Καθορισμό χρόνου προετοιμασίας της μελέτης και παρουσίασης του έργου. Μέγιστο διάστημα ορίζονται οι 6 μήνες.
 6. Προγραμματισμό παρουσίασης του έργου

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης δίνονται οδηγίες τόσο για την δομή του γραπτού κειμένου της μελέτης που θα εκπονηθεί όσο και για την παρουσίαση κατά την προφορική εξέταση.

Φάση Γ

Ολοκλήρωση της γραπτής μελέτης που εκπονείται από τον υποψήφιο και προετοιμασία της σχετικής προφορικής παρουσίασης στον χρόνο που συμφωνήθηκε με την επιτροπή αξιολόγησης.  Στο γραπτό κείμενο της μελέτης αναπτύσσονται ο στόχος του έργου, η σημασία/καινοτομία/πρωτοτυπία του, η μεθοδολογία υλοποίησης και διοίκησης του έργου με αναφορές σε θέματα τεχνολογίας/ψηφιοποίησης /αυτοματισμού, η ανάλυση των βασικών ενεργειών / διαδικασιών / πόρων που απαιτήθηκαν για το έργο, τα αποτελέσματα/συμπεράσματα του έργου σε όρους οικονομικούς, βιώσιμης ανάπτυξης και ανθεκτικότητας (resilience) καθώς και μελλοντικές σχετικές ενέργειες που σχετίζονται με τη περαιτέρω βελτίωση των σχετικών με το έργο επιδόσεων της επιχείρησης ή του οργανισμού. Σε κάθε περίπτωση η ανάπτυξη του έργου θα πρέπει να βασίζεται στα πρότυπα ELAQF για το επίπεδο EMLog (EQF LV 7).

Φάση Δ

Υποβολή γραπτού κειμένου της μελέτης (διατριβής) που εκπονήθηκε στην Επιτροπή Αξιολόγησης

Κριτήρια Αξιολόγησης Γραπτής Παρουσίασης Μελέτης

Η γραπτή μελέτη αξιολογείται με βάση τα πρότυπα ELAQF για το επίπεδο EMLog.  Όλα τα modules είναι υποχρεωτικά και έκαστο απαιτεί ελάχιστη βαθμολογία 60%, με βάση τα πρότυπα, για την επιτυχή Πιστοποίηση.

Ως οδηγός αξιολόγησης της γραπτής μελέτης ανά module προτείνεται να ληφθούν υπόψη οι εξής παράμετροι:

Καινοτομία-Πρωτοτυπία (10%), Δομή-Τεκμηρίωση-Ανάλυση (60%), Σαφήνεια –Έκφραση (10%), Παρουσίαση-Γενική Εικόνα (20%)

Φάση Ε

Υποστήριξη της μελέτης με προφορική παρουσίαση του έργου στην Επιτροπή Αξιολόγησης (μέγιστος χρόνος 30 λεπτά) και συνέντευξη / ερωτήσεις επί του έργου.  Συνολική διάρκεια έως μία [1] ώρα.

Κριτήρια Αξιολόγησης Παρουσίασης

Η παρουσίαση αξιολογείται με βάση τα πρότυπα ELAQF για το επίπεδο EMLog.  Όλα τα modules είναι υποχρεωτικά και έκαστο απαιτεί ελάχιστη βαθμολογία 60%, με βάση τα πρότυπα, για την επιτυχή Πιστοποίηση.

Ως οδηγός αξιολόγησης της παρουσίασης ανά module προτείνεται να ληφθούν υπόψη οι εξής παράμετροι:

Δομή παρουσίασης  (20%), Περιεχόμενο (40%), Παρουσίαση-Γενική Εικόνα (20%), Ροή – Σαφήνεια λόγου (20%)

Φάση ΣΤ

Τελική αξιολόγηση ανά module ως εξής:

60% γραπτή αναφορά

40% παρουσίαση

Η αξιολόγηση θεωρείται επιτυχής εφόσον συγκεντρωθεί συνολικός βαθμός ανά module 60%, με κατώτερη βαθμολογία [είτε για την γραπτή αναφορά είτε για την παρουσίαση] 50%.

Εξέταστρα

Το κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις EMLog είναι €800 [τελική τιμή με ΦΠΑ].

Στη φάση Α προκαταβάλονται €300, και στη φάση Γ (πριν από την υποβολή της γραπτής διατριβής) καταβάλλονται τα υπόλοιπα €500.

Σε περίπτωση αποτυχίας, ο υποψήφιος δικαιούται άλλη μια προσπάθεια στο ίδιο έργο, με κόστος €400.  Η δεύτερη προσπάθεια ξεκινά από την Φάση Γ [ανασκόπηση γραπτής παρουσίασης], μέχρι και την φάση ΣΤ.

Επιτροπή αξιολόγησης

3μελής επιτροπή η οποία αποτελείται από:

1 μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας [Καθηγητή Πανεπιστημίου]

1 υψηλόβαθμο στέλεχος επιχείρησης / οργανισμού

1 μέλος ΔΣ του ILME

Τα μέλη της Επιτροπής δεν έχουν καμία σχέση με τον υποψήφιο είτε με την επιχείρηση / οργανισμό, στον οποίο εργάζεται ο υποψήφιος.

Διευκρινιστικά θέματα

 1. Για την πιστοποίηση EMLog, απαιτείται εκπόνηση μελέτης (διατριβή) η οποία αποτελεί ερευνητική εργασία για την επίλυση ενός πραγματικού πρακτικού προβλήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας στρατηγικής σημασίας για έναν οργανισμό – επιχείρηση ή δημόσιο οργανισμό -και η οποία ολοκληρώνεται με συγκεκριμένες προτάσεις προς την διοίκηση για δράσεις βελτίωσης. Το έργο στο οποίο βασίζεται η μελέτη θα πρέπει να έχει ήδη ολοκληρωθεί, ώστε ο υποψήφιος να είναι σε θέση να παρουσιάσει ουσιαστικά συμπεράσματα τα οποία πρέκυψαν κατά την διάρκεια ή ως αποτέλεσμα του έργου.
 2. Η αξιολόγηση βασίζεται στα πρότυπα ELAQFκαι για το επίπεδο EMLogή (EQF LV7). Σύμφωνα με τα πρότυπα, όλες οι θεματικές ενότητες [modules] είναι υποχρεωτικές στο επίπεδο EMLog.  Συνεπώς η ανάπτυξη του θέματος απαιτείται να έχει ολιστική προσέγγιση, τόσο ως προς την επίδραση στην λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας όσο και ως προς την συνολική λειτουργία της επιχείρησης.
 3. Τόσο η γραπτή όσο και η προφορική παρουσίαση της μελέτης (διατριβής) μπορούν να γίνουν είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα.