Δομή / Κόστος Εξετάσεων

Η οργάνωση των εξετάσεων είναι ευθύνη του ILME.  Εξετάσεις διοργανώνονται δυο (2) φορές ετησίως, ακολουθώντας την διαδικασία που καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πιστοποίησης ECBL, από όπου προέρχονται και τα θέματα των εξετάσεων.

Η δομή των εξετάσεων σε κάθε επίπεδο έχει ως εξής:

  • EJLog:

Γραπτή εξέταση σε 4 ενότητες (modules) διάρκειας 1,5 ώρας / ενότητα. Στην κάθε ενότητα εξετάζονται 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (Multiple Choice Questions, MCQs) και 4 ανοικτού τύπου (Short Answer Questions, SAQs). Η βάση επιτυχούς αξιολόγησης είναι 60%, με ελάχιστο 50% είτε στις MCQs είτε στις SAQs.

Συνέντευξη ή γραπτή μελέτη περίπτωσης [case study] συνολικής διάρκειας 1 ώρας που περιλαμβάνει 2 θεματικές ενότητες, εκ των οποίων η μια υποχρεωτικά είναι “Core Management Skills”. Η βάση επιτυχούς αξιολόγησης είναι 60%.

Στο επίπεδο EJLog οι ερωτήσεις είναι διατυπωμένες στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.

Προϋπόθεση για την συμμετοχή στην συνέντευξη / case study, είναι η επιτυχής επίδοση σε 2 τουλάχιστον από τις θεματικές ενότητες που εξετάζονται γραπτώς.

  • ESLog:

Γραπτή εξέταση σε 5 ενότητες (modules) διάρκειας 1,5 ώρας / ενότητα. Στην κάθε ενότητα εξετάζονται 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (Multiple Choice Questions) και 4 ανοικτού τύπου (Short Answer Questions).  Η βάση επιτυχούς αξιολόγησης είναι 60%, με ελάχιστο 50% είτε στις MCQs είτε στις SAQs.

Συνέντευξη ή γραπτή μελέτη περίπτωσης [case study] συνολικής διάρκειας 1 ώρας που περιλαμβάνει 2 θεματικές ενότητες, εκ των οποίων η μια υποχρεωτικά είναι “Core Management Skills”.  Η βάση επιτυχούς αξιολόγησης είναι 60%.

Στο επίπεδο ESLog οι ερωτήσεις είναι διατυπωμένες μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Προϋπόθεση για την συμμετοχή στην συνέντευξη / case study, είναι η επιτυχής επίδοση σε 2 τουλάχιστον από τις θεματικές ενότητες που εξετάζονται γραπτώς.

 

Οι υποψήφιοι για τα δυο πρώτα επίπεδα EJLog και ESLog μπορούν να κατοχυρώσουν τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες και να ολοκληρώσουν την πιστοποίηση το πολύ σε 6 διαδοχικές εξεταστικές περιόδους.

Το κόστος των εξετάστρων διαμορφώνεται ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής:

  1. Εφάπαξ καταβολή εξετάστρων
  2. Τμηματική καταβολή εξετάστρων ανά module.

Σε κάθε περίπτωση, για την επαναληπτική συμμετοχή στις εξετάσεις το κόστος διαμορφώνεται ανά θεματική ενότητα (module).

Οι τιμές εξετάστρων αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Πίνακας 1: Εξέταστρα Πιστοποίησης ELA, επίπεδα EJLog, ESLog

Τρόπος πληρωμής Μέλη ILME Μη μέλη ILME
EJLog εφάπαξ καταβολή € 350 € 400
ESLog εφάπαξ καταβολή € 420 € 470
Τμηματική καταβολή εξετάστρων EJLog/ESLog € 75/module € 85/module
Επαναληπτική συμμετοχή € 50 για συμμετοχή σε ΄1 θεματική ενότητα

€ 30/module για συμμετοχή στην 2η, 3η κλπ θεματικές ενότητες.

Το κόστος των εξετάσεων με εφάπαξ καταβολή, προκαταβάλλεται πριν από την πρώτη συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις και καλύπτει την πρώτη συμμετοχή του υποψηφίου στο σύνολο των απαιτούμενων modules για κάθε επίπεδο είτε σε μια είτε σε περισσότερες εξεταστικές περιόδους [μέχρι 6 διαδοχικές].

Το επίπεδο EMLog αξιολογείται με ετοιμασία και παρουσίαση ενός Supply Chain Strategic Project.

Οι εξετάσεις για το επίπεδο πιστοποίησης EMLog διεξάγονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email [email protected]

[1] Η αξιολόγηση είναι ανεξάρτητη από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή τη μέθοδο που θα επιλέξουν οι υποψήφιοι προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των προτύπων.