ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LOGISTICS MANAGEMENT ΕΛΛΑΔΟΣ

HELLENIC INSTITUTE OF LOGISTICS MANAGEMENT

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’:  ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Αστική Εταιρεία με νομική προσωπικότητα κατά το άρθρο 784 του Αστικού Κώδικα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με τίτλο «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΛΛΑΔΑΣ» [HELLENIC INSTITUTE OF LOGISTICS MANAGEMENT] με έδρα την πόλη της Αθήνας και με σφραγίδα στρογγυλή που φέρει περιφερειακά την επωνυμία της.

Το Ι.Λ.Μ.Ε. έχει έδρα την Αθήνα, τα δε προσωρινά του γραφεία βρίσκονται σήμερα στην Λεωφόρο Ποσειδώνος αριθμ. 36, Παλαιό Φάληρο και είναι δυνατόν να μεταφέρονται εντός της πόλεως της ευρύτερης περιφέρειας Αθηνών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

Το Ι.Λ.Μ.Ε. έχει ως σκοπό την υποβοήθηση, διάδοση και ανάπτυξη της επιστήμης του «LOGISTICS MANAGEMENT» με την μελέτη και διερεύνηση όλων των θεμάτων και προβλημάτων που έχουν σχέση με την θεωρία και πρακτική εφαρμογή τους σ’ όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Την επίτευξη των σκοπών του το Ι.Λ.Μ.Ε. επιδιώκει με κάθε μέσον και κυρίως με:

 • Τη δημιουργία βιβλιοθήκης, τη συγκέντρωση στοιχείων της Ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας.
 • Τη δημιουργία αρχείου των σχετικών νόμων, διαταγμάτων, Κοινοτικών Κανονισμών και Οδηγιών.
 • Την παρακολούθηση και γνώση των εξελίξεων της επιστήμης στην Ελληνική και διεθνή συγκυρία.
 • Την διεξαγωγή ερευνών εφαρμοσμένης μορφής είτε για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας είτε για ένα ή περισσότερους κλάδους για μια ή περισσότερες επιχειρήσεις. Τα συμπεράσματα και πορίσματα προωθεί προς τους αρμόδιους Κρατικούς φορείς.
 • Τη διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων και γενικά κάθε δραστηριότητας που συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή του σύγχρονου Logistics Management.
 • Τη μετάφραση εντύπων και διανομή συγγραμμάτων.
 • Την έκδοση περιοδικού με επιστημονικά άρθρα.
 • Την πληροφόρηση παντός ενδιαφερόμενου ή αρμόδιου με τα στοιχεία και τα πορίσματα των ερευνών – μελετών γενικής φύσεως. Η πληροφόρηση γίνεται με κάθε κατά περίπτωση πρόσφορο τρόπο.  Για έρευνες και μελέτες που ανατίθενται στο Ι.Λ.Μ.Ε. από συγκεκριμένη οργάνωση ή επιχείρηση τηρείται η επιβαλλόμενη εχεμύθεια για διαφύλαξη των συμφερόντων της οργάνωσης ή επιχείρησης.
 • Τη συμμετοχή και τη συνεργασία με τους κατάλληλους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 • Την ηθική και υλική ενίσχυση από το Ι.Λ.Μ.Ε. κάθε προσπάθειας τρίτων που εξυπηρετεί τους σκοπούς του Ι.Λ.Μ.Ε. ή πλουτίζει τα μέσα για την πραγματοποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΜΕΛΗ

Τακτικά μέλη του Ι.Λ.Μ.Ε. μπορούν να γίνουν:

 • Νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται γενικότερα για την ανάπτυξη του Logistics Management [επιχειρήσεις, επαγγελματικές εθνικές ή κλαδικές οργανώσεις και σύνδεσμοι, δημόσιοι οργανισμοί ή φορείς].
 • Φυσικά πρόσωπα που μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην πραγματοποίηση του σκοπού του Ι.Λ.Μ.Ε. είτε με την ειδική επιστημονική τους κατάρτιση και επίδοση στα θέματα των ερευνών του Ι.Λ.Μ.Ε. είτε λόγω της αξιόλογης πείρας τους ως ανωτάτων ή ανωτέρων στελεχών επιστημονικών ή επαγγελματικών φορέων ή οργανισμών.

Αρωγά επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να βοηθούν [υλικά ή ηθικά] την επίτευξη του σκοπού του Ι.Λ.Μ.Ε. και τον πλουτισμό των μέσων και δυνάμεών του.  Τα αρωγά επίτιμα μέλη δεν μετέχουν στα όργανα του Ι.Λ.Μ.Ε. [Γενικές Συνελεύσεις – Διοικητικά Συμβούλια – Εποπτικά Συμβούλια] και στις διαδικασίες εκλογής τους.  Καλούνται όμως τιμητικά στις Γενικές Συνελεύσεις ή άλλες συγκεντρώσεις γενικής μορφής.

Η εγγραφή των τακτικών μελών γίνεται με γραπτή εκδήλωση της επιθυμίας τους προς το Ι.Λ.Μ.Ε. [αίτηση εγγραφής με αποδοχή του καταστατικού και των ειλημμένων μέχρι τότε αποφάσεων των οργάνων του] και αποδοχής παρά του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Λ.Μ.Ε. μετά την οποία γίνεται εγγραφή στο Μητρώο Μελών και γραπτή ανακοίνωση προς το μέλος.

Στο Μητρώο Μελών αναγράφονται όλα τα χρήσιμα στοιχεία εισόδου και εξόδου των μελών [ονοματεπώνυμα, ημερομηνία αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου, χρονολογία και αιτιολόγηση εξόδου, καταβολή εισφορών, κ.λπ.]

Η συμμετοχή των μελών φυσικών προσώπων στα όργανα και τις εργασίες του Ι.Λ.Μ.Ε. γίνεται πάντοτε αυτοπροσώπως.  Η συμμετοχή των μελών νομικών προσώπων γίνεται με ορισμό αντιπροσώπου από το αρμόδιο όργανό του, ως και αναπληρωτή του για την περίπτωση προσωρινού ή μόνιμου κωλύματος του τακτικού.  Η εκπροσώπηση αυτή είναι δυνατό να μεταβάλλεται με γνωστοποίηση της σχετικής αποφάσεως της Διοικήσεως του Νομικού Προσώπου χωρίς χρονικούς ή άλλους περιορισμούς.

Η έξοδος του μέλους γίνεται, σε περίπτωση εθελοντικής αποχωρήσεως κατόπιν γραπτής δηλώσεώς του και ισχύει από της επιδόσεως στο Ι.Λ.Μ.Ε.  Η έξοδος με τη διαγραφή γίνεται για σοβαρούς λόγους που αφορούν το μέλος φυσικό πρόσωπο και καθιστούν την παραμονή του επιζήμια για το έργο και το κύρος του Διοικητικού Συμβουλίου που κοινοποιείται στο μέλος και αφού προηγουμένως ζητηθεί εγγράφως από αυτό να υπερασπίσει την θέση του για την αποδιδόμενη αιτίαση εντός τιθέμενης ευλόγου προθεσμίας.

Επίσης διαγράφονται όσα μέλη [φυσικά ή νομικά πρόσωπα] εξακολουθούν να καθυστερούν την τακτοποίηση των εισφορών τους μετά τη λήξη του έτους που αφορούν και αφού παρέλθει άκαρπη η σχετική υπόμνηση.  Οπωσδήποτε όμως το καθυστερούν την τρέχουσα εισφορά του μέλος δεν δύναται να ασκήσει το δικαίωμα λόγου και ψήφου στη Γενική Συνέλευση.  Οι απαρτίες και πλειοψηφίες στη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται επί των εχόντων εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προ της ενάρξεως της συνεδριάσεως.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

 1. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να παρίστανται και να συμμετέχουν μετά ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μελών του Ι.Λ.Μ.Ε., εφόσον έχουν εκπληρώσει τις προς αυτό οικονομικές υποχρεώσεις τους κατά τα ανωτέρω.
 2. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να μετέχουν στις άλλες συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις του Ινστιτούτου και να απολαμβάνουν των ωφελημάτων που προκύπτουν από τη δράση του.
 3. Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να συνδράμουν στην πραγματοποίηση των σκοπών του Ινστιτούτου και να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Τα μέλη έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν τακτικά τη συνδρομή τους όπως αυτή καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Ινστιτούτου, αφού προηγηθεί η αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’:  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 4 : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Ινστιτούτου και δύναται να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Ινστιτούτο, μέσα στα όρια των νόμων και του Καταστατικού όπως αυτό ισχύει.
 2. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα φυσικά πρόσωπα – μέλη του Ινστιτούτου καθώς και από τους εκάστοτε εκπροσώπους των νομικών προσώπων – μελών.
 3. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης του Ινστιτούτου ανήκει:
  • Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υπό την επιφύλαξη του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.
  • Η έγκριση της εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, της ετήσιας έκθεσης των ελεγκτών και του ετήσιου Γενικού Ισολογισμού και η απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη.
  • Η έγκριση του ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και ο καθορισμός της ετήσιας συνδρομής των μελών.
  • Η έγκριση του γενικού προγραμματισμού δράσης του Ινστιτούτου.
  • Η αιτιολογημένη ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
  • Η αποδοχή κληροδοσιών και δωρεών υπό τρόπο, ως και η αποδοχή κληρονομιών.
  • Η τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού.
  • Η λήψη αποφάσεως για την εκούσια διάλυση του Ινστιτούτου, τη θέση του σε εκκαθάριση καθώς και για την τύχη της καθαρής του περιουσίας, σύμφωνα με το Νόμο μετά το τέλος της εκκαθάρισης.

Οι πέραν της ετήσιας συνδρομής των μελών εισφορές των νομικών προσώπων – μελών, επί των οποίων θα στηρίζεται κατά μεγάλο μέρος ο ετήσιος προϋπολογισμός του Ινστιτούτου, είναι αυτοδίκαια αποδεκτές σε πίστωση των εσόδων.

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Ινστιτούτου συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά μια φορά το χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου, εκτάκτως όταν κρίνει αυτό σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το ένα τέταρτο [1/4] τουλάχιστον των τακτικών μελών του Ινστιτούτου με έγγραφη αίτηση, όπου θα αναγράφονται και τα θέματα προς συζήτηση.
 2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται γενικά ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που αποστέλλεται σε κάθε μέλος πριν από δέκα πέντε [15] τουλάχιστον ημέρες και που περιέχει απαραιτήτως τον τόπο και το χρόνο συνόδου, τα θέματα της συνεδρίασης και κάθε απαραίτητο στοιχείο. Απόφαση επί θέματος που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη, εκτός εάν πρόκειται για θέμα αιτιολογημένης αντικατάστασης από τη Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου ή των μελών αυτού.
 3. Η ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και η συνεδρίασή της μπορεί να γίνει και εκτός των γραφείων πάντως όμως εντός της έδρας.

Κατά την πρώτη Συνέλευση των μελών του Ινστιτούτου για να υπάρξει απαρτία απαιτείται τουλάχιστον το ήμισυ των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.  Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη Συνέλευση των μελών συνέρχεται η Γενική Συνέλευση την προσεχή όμοια ημέρα και ώρα στον αυτό τόπο και με τα αυτά θέματα, οπότε ευρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα.  Εξαιρετικά για θέματα διάλυσης του Ινστιτούτου ή τροποποίησης του Καταστατικού, ανάκλησης των μελών Διοίκησης ή των ελεγκτών, αποδοχής κληροδοσιών ή δωρεών υπό τρόπο, απαιτείται πάντοτε η παρουσία του μισού τουλάχιστο των μελών.

 1. Στην αρχή της συνεδρίασης προεδρεύει προσωρινά της Συνέλευσης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου, ο οποίος κατευθύνει τη διαδικασία διαπίστωσης της απαρτίας και καλεί στη συνέχεια τα μέλη να εκλέξουν Προεδρείο, που θα αποτελείται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης, ένα Γραμματέα και δυο Εφόρους, ψηφολέκτες. Ο εκλεγείς Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης ακολουθώντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Διευθύνει τις συζητήσεις, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και μετά την εξάντληση των θεμάτων κηρύσσει τη λήξη των εργασιών.  Οι Έφοροι ψηφολέκτες μεριμνούν και εποπτεύουν με τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, για την τήρηση του Νόμου και του Καταστατικού, κατά τις ψηφοφορίες γενικά, τη διαλογή των ψήφων, την εξαγωγή των αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών και υπογράφουν με τον Πρόεδρο και το Γραμματέα τα Πρακτικά που συντάσσει ο Γραμματέας.
 2. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ονομαστική κλήση ή με ανάταση της χειρός και ακτ’ εξαίρεση με μυστική ψηφοφορία σε θέματα:
  • Εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών
  • Εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικών προσωπικών θεμάτων
  • Ανάκλησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Έγκρισης της ετήσιας λογοδοσίας
 3. Οι αποφάσεις τη Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων. Εξαιρετικά για τη λήψη αποφάσεων περί ανακλήσεων της Διοικήσεως ή των Ελεγκτών, περί τροποποίησης του καταστατικού ή διάλυσης του Ινστιτούτου απαιτείται πλειοψηφία του ½ τουλάχιστον των ψήφων των μελών.  Επί εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών σε περίπτωση ισοψηφίας, η απόφαση λαμβάνεται με κλήρο από το Προεδρείο.
 4. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που είναι αντίθετη στο Νόμο ή στο Καταστατικό είναι δυνατό να κηρύσσεται άκυρη από το Δικαστήριο ύστερα από αίτηση του 1/10 του όλου αριθμού των εγγεγραμμένων μελών. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από τη λήψη της απόφασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ή του αρμοδίου κατά νόμον δικαστηρίου.  Η αίτηση ακυρώσεως δεν αναβάλλει των προσωρινή εκτέλεση της απόφασης εάν από την αναβολή κινδυνεύουν σοβαρά συμφέροντα του Ινστιτούτου.  Κατά της παραπάνω απόφασης του Δικαστηρίου είναι δυνατό να υποβληθεί έφεση ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου μέσα σε 15 ημέρες από την επίδοση αυτής.
 5. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συνέλευσης καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται προς τούτο, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και από τους δυο Εφόρους ψηφολέκτες.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’:  ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 5 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 1. Το Ι.Λ.Μ.Ε. διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη εκλέγονται μεταξύ των φυσικών προσώπων – μελών και των εκπροσώπων που έχουν ορισθεί από τα νομικά πρόσωπα-μέλη, από τη Γενική Συνέλευση των μελών που έχουν θητεία 3 ημερολογιακών ετών.  Τα 11 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, με δυνατότητα ανακατανομής αξιωμάτων, εάν ζητηθεί από 6 μέλη.
 2. Κωλύεται να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όποιος, ο ίδιος ή το από αυτόν εκπροσωπούμενο Νομικό πρόσωπο-μέλος του Ινστιτούτου, δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Εκτός από τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται και 5 πρόσωπα ως αναπληρωματικά.

Για τις περιπτώσεις παραίτησης, θανάτου ή ανάκλησης φυσικού προσώπου εκλεγμένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον δεν επαρκούν οι εκλεγμένοι αναπληρωματικοί Σύμβουλοι, τα υπόλοιπα μέλη αυτού, εκλέγουν νέα μέλη μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση που εκλέγει οριστικά μέλη μέχρι τη λήξη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 1. Εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου:

Όποιος έχασε την ιδιότητα του μέλους ή εκπροσώπου νομικού προσώπου-μέλους. Κάθε μέλος από τα φυσικά πρόσωπα-μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί από την ιδιότητά του αυτή με απλή επιστολή προς τη Διοίκηση του Ινστιτούτου, παύει δε να αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την ημέρα συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία μετά την ανακοίνωση της παραίτησης γίνεται συμπλήρωση του κενού με εκλογή νέου μέλους.  Μέχρι τότε είναι δυνατή η ανάκληση της παραίτησης.

 1. Μέλη της Διοίκησης, δεν επιτρέπεται να παρέχουν με αμοιβή εξηρτημένη εργασία στο Ινστιτούτο. Δεν απαγορεύεται όμως η σύναψη με αυτά συμβάσεων που συνεπάγονται αποζημίωση για την προσφορά επιστημονικών τους υπηρεσιών από 3 το πολύ εκάστοτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μόνον εφόσον υπάρξει αιτιολογημένη απόφαση του συνόλου των υπολοίπων 8 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να χορηγείται αποζημίωση για την άσκηση των διοικητικών τους καθηκόντων, εκτός για έξοδα κινήσεως – παραστάσεως προκαθοριζόμενα κατά συνεδρίαση από τη Γενική Συνέλευση.

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου:
  • Διοικεί το Ινστιτούτο, διαχειρίζεται την περιουσία του και κατευθύνει τις υποθέσεις του, πλην των αναγομένων σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.
  • Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μελών προς έγκριση, τα θέματα της αρμοδιότητάς της και το πρόγραμμα επιστημονικών ερευνών και λοιπών δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το Καταστατικό, τη Γενική Συνέλευση και τον Εσωτερικό Κανονισμό που θα ψηφιστεί, με εισήγηση του από τη Γενική Συνέλευση.
  • Ασκεί την πειθαρχική εξουσία για το προσωπικό.
  • Έχει την δυνατότητα να ορίζει εκτελεστική επιτροπή από τρία μέλη του, η οποία θα επιλαμβάνεται θέματα τρέχουσας ή και επείγουσας φύσης και θα φέρνει προς έγκριση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
  • Εγκρίνει την εισδοχή των μελών.
  • Αποφασίζει τη λήψη κάθε – κατά την κρίση του – πρόσφορού μέτρου για την εκπλήρωση των σκοπών του Ινστιτούτου.
  • Εγκρίνει τη διενέργεια ερευνών – μελετών για λογαριασμό του Ινστιτούτου. Επίσης εγκρίνει την ανάληψη μελετών για λογαριασμό αιτούντων μελών ή τρίτων ή την παροχή σε αυτά συμβουλευτικών και λοιπών υπηρεσιών ως και το κόστος αυτών.
  • Εγκρίνει τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών.
  • Αποφασίζει το διορισμό προσωπικού, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να αναθέτει μερικές από της μη αποφασιστικής αλλά διεκπεραιωτικής μορφής αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο αυτού ή σε επιτροπή μελών του.
  • Αποφασίζει την άσκηση κάθε είδους προσφυγής ενώπιον των διοικητικών αρχών και την άσκηση κάθε αγωγής προσφυγής ή γενικά την λήψη δικαστικού μέτρου ενώπιον των δικαστηρίων της χώρας μέχρι και των ανωτάτων όπως Α.Π. και ΣτΕ καθώς και των δικαστηρίων της Ε.Ε.
  • Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται για δόλο ή βαρεία αμέλεια. Δεν ευθύνονται για αποφάσεις αυτού, που λαμβάνονται σε συνεδρίαση στην οποία δεν παρέστησαν ή όταν διαφώνησαν, εφόσον στην περίπτωση αυτή η διαφωνία σημειούται στα τηρούμενα Πρακτικά της συνεδριάσεως που υπέγραψαν.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση το διορισμό Διευθυντή ή/και Αναπληρωτή του και την έγκριση Κανονισμού αρμοδιοτήτων του. Ο Διευθυντής μετέχει αυτοδικαίως, μετά γνώμης και χωρίς ψήφο, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται τα επιστημονικά και διοικητικά γενικά θέματα του Ινστιτούτου.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα σε προκαθορισμένη από την προηγούμενη συνεδρίαση ημέρα, ώρα καθώς και θέματα.  Δεν αποκλείεται η αποστολή και εγγράφου προσκλήσεως υπενθυμιστικής ή με ενημερωτικό υλικό.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται σε έκτακτες περιπτώσεις από τον Πρόεδρο ή, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον Αντιπρόεδρο, με πρόσκληση πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν, στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα, ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα συνεδρίασης.

Κατά την τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται η λήψη απόφασης και σε θέματα εκτός των προκαθορισμένων της ημερήσιας διάταξης, εφόσον υπάρχει συμφωνία όλων των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, μετά από νόμιμη πρόσκληση κατά το πιο πάνω, αν παρίστανται 6 τουλάχιστον από τα μέλη του.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, όχι όμως μικρότερη από 4 ψήφους.

 • Κατά τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά που λαμβάνονται και καταχωρούνται σε ειδικό προς τούτο τηρούμενο βιβλίο συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
 1. ΑΡΘΡΟ 6: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
 2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει τα αποφασιστικής σημασίας έγγραφα με τα οποία το Ινστιτούτο αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι τούτων. Τα επιστημονικής σημασίας ή τα τρέχοντα διοικητικά έγγραφα υπογράφει ο Διευθυντής.
 3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Ινστιτούτο δικαστικών και εξωδίκως ενώπιον κάθε Αρχής παντός Δικαστηρίου, και σε όλες τις σχέσεις του με τους τρίτους και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους αυτού, υποχρεούμενος βεβαίως στην τήρηση των διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος.

 1. Ο Γενικός Γραμματέας έχει την ευθύνη για την σύνταξη των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την τήρηση του βιβλίου συνεδριάσεων αυτού. Επίσης έχει την επιμέλεια τηρήσεως του βιβλίου Πρακτικών και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.  Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει προσωρινά στα καθήκοντά του άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο από αυτό.
 2. Ο Ταμίας έχει την ευθύνη της διαχείρισης του ταμείου του Ινστιτούτου, μεριμνά για την κατάθεση χρημάτων του ταμείου στην Τράπεζα από τα οποία μπορεί να αναλαμβάνει κατόπιν γενικής ή ειδικής ρύθμισης του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιουμένης στην Τράπεζα. Έχει την ευθύνη διαφύλαξης της περιουσίας του Ινστιτούτου, προβαίνει στις εισπράξεις και πληρωμές, τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει μονίμως σε αρμόδιο υπάλληλο του Ινστιτούτου.  Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει στα καθήκοντά του άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.  Για την ταμειακή διαχείριση τηρείται ειδικό βιβλίο, καθώς και για την περιουσία του Ινστιτούτου.

 ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 1. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα ειδικά επιστημονικά προσόντα και την εμπειρία πάνω σε θέματα που αποτελούν το ειδικό αντικείμενο των εργασιών του Ινστιτούτου.
 2. Ο Διευθυντής έχει όλες τις αρμοδιότητες που θα έχουν καθοριστεί σε Κανονισμό Εργασιών που θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Ο ορισμός του γίνεται με ειδική σύμβαση στην οποία ορίζονται όλα τα σχετικά [θητεία, αποδοχές κ.λπ.] έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Είναι δυνατόν να συγκροτούνται παρά τω Διευθυντή επιστημονικά Συμβούλια ή Ειδικές Επιστημονικές Επιτροπές με πρόβλεψη του Ειδικού Κανονισμού ή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 1. Αναπληρωτής Διευθυντής και με ανάλογα προσόντα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή σχετικά με τα προσόντα του.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 8 : ΠΟΡΟΙ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ

 1. Πόροι του Ινστιτούτου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Τακτικοί μεν πόροι είναι οι ετήσιες συνδρομές των μελών και τα εκ της περιουσίας έσοδα, έκτακτοι δε πόροι είναι οι εισφορές των μελών νομικών προσώπων, οι δωρεές, οι κληρονομιές και κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία.
 2. Τα έσοδα από την ανάληψη διεξαγωγής ερευνών – μελετών με ειδική σύμβαση ή προσφορά συμβουλευτικών ή άλλων υπηρεσιών του Ινστιτούτου, που θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από κοστολόγησή τους με εισήγηση του Διευθυντή.
 3. Τα έσοδα από ελληνικούς ή διεθνείς Οργανισμούς και Οργανώσεις για συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων συγγενικών προς τους σκοπούς του Ινστιτούτου ή για την υποβοήθηση του έργου του.
 4. Το οικονομικό έτος του Ινστιτούτου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
 5. Για την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης και της περιουσίας του Ινστιτούτου τηρούνται λογιστικά βιβλία, η κατηγορία των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του. Στο τέλος κάθε χρήσης συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο λογιστική κατάσταση αναλυτική και τίθεται προς έγκριση στην ετήσια Γενική Συνέλευση.
 6. Το Ινστιτούτο τηρεί στις Τράπεζες λογαριασμούς, στους οποίους πρέπει να κατατίθεται κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσόν που υποχρεωτικά θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 7. Η ανάμειξη του Ινστιτούτου σε κερδοσκοπική επιχείρηση απαγορεύεται. Η περιουσία του Ινστιτούτου δεν μπορεί να διατίθεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπει το καταστατικό.
 8. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Ινστιτούτου, αναφερόμενος σε όλες τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες και τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, διενεργείται κάθε έτος από δυο Ελεγκτές που εκλέγονται από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μεταξύ των μελών της. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να εκλέγουν ελεγκτές.  Ειδικές ελεγκτικές εργασίες είναι δυνατό να ανατεθούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε τρίτους ειδικούς για το έργο αυτό, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που θα καθορίζει και την τυχόν αποζημίωσή τους.
 9. Οι ελεγκτές προς άσκηση των καθηκόντων τους έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων που αφορούν την οικονομική κατάσταση του Ινστιτούτου, τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, την αλληλογραφία και τα αρχείο γενικώς. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να θέτει στη διάθεση των Ελεγκτών τα πιο πάνω στοιχεία μέσα σε τρεις ημέρες.
 10. Οι Ελεγκτές υποβάλλουν κάθε χρόνο στην Τακτική Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση για την κατά το προηγούμενο έτος διαχείριση της περιουσίας του Ινστιτούτου, αναφερόμενη σε όλα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, έξοδα και τις πηγές τους. Η Συνέλευση δεν μπορεί έγκυρα να αποφασίσει περί του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού της Διοίκησης του Ινστιτούτου χωρίς την έκθεση αυτή των Ελεγκτών.
 11. Στους Ελεγκτές – μέλη του Ινστιτούτου δεν καταβάλλεται αμοιβή, πλην εξόδων κινήσεως και παράστασης, οριζομένων από τη Γενική Συνέλευση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’:  ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9 : ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 1. Το Ινστιτούτο μπορεί να διαλυθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, που παίρνεται με ύπαρξη θέματος στην ημερήσια διάταξη και πλειοψηφία των ¾ των ψήφων του συνόλου των μελών του. Αντίγραφο της απόφασης υπογραφόμενο από τα μέλη του Ινστιτούτου με μέριμνα του Προέδρου της Συνέλευσης, μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της κατατίθεται στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών.  Η διάλυση επέρχεται από την εγγραφή της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου.
 2. Το Ινστιτούτο διαλυόμενο διατελεί αυτοδικαίως υπό εκκαθάριση, θεωρείται δε ως υπάρχον μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες της εκκαθάρισης και για τις ανάγκες αυτής.
 3. Η εκκαθάριση γίνεται κατά τις διατάξεις του Νόμου από τους ασκούντες τη Διοίκηση του Ινστιτούτου κατά τη διάλυση του οποίου ενεργούν κατά πλειοψηφία. Εκτός αν διαφορετικά αποφασίζει η Συνέλευση, η εκκαθάριση γίνεται από αυτή με την ίσια περί διαλύσεως απόφασή της, η οποία ορίζει και την τυχόν αποζημίωσή τους.
 4. Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μετά το τέλος του έργου τους, να υποβάλλουν στην εποπτεύουσα αρχή, έκθεση σχετικά με τις ενέργειές τους, για την εκκαθάριση της περιουσίας του Ινστιτούτου. Μετά την πληρωμή των χρεών και την εκποίηση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, το απομένον καθαρό κεφάλαιο  διατίθεται, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρεται στη διάλυση και κατά προτίμηση για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’:  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Με εσωτερικούς κανονισμούς που επεξεργάζεται και προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνει τελικά με απόφασή της η Γενική συνέλευση των μελών, μπορούν να ρυθμίζονται θέματα που ανάγονται στη λειτουργία του Ινστιτούτου και γενικότερα στην εφαρμογή του παρόντος Καταστατικού για την πληρέστερη λειτουργία του.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την καταχώρησή του στο βιβλίο Πρωτοδικείου Αθηνών και τη δημοσίευσή του.

Την πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών θα καλέσει, μέσα σε ένα μήνα από την ισχύ του παρόντος, το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται ότι αποτελείται από τους εξής:

1.        Ιωάννη Βάβουρα

2.        Κωνσταντίνο Βογιατζή

3.        Κωνσταντίνο Δασκολιά

4.        Ιωάννη Κονετά

5.        Παναγιώτη Μεταξάτο

6.        Ιωάννη Μεταξόπουλο

7.        Ζίνα Παπαδάκη

8.        Εμμανουήλ Σακκέλη

9.        Κωνσταντίνο Σιφνιώτη

10.    Μαρί-Ιωάννα Σιφνιώτου

11.    Ηρακλή Χατζηκωσταντή

Προς πίστωση συντάχθηκε το παρόν σε πενταπλούν και το οποίο αφού διαβάστηκε ευκρινώς και μεγαλοφώνως, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους όπως ακολουθεί.