Για Oργανισμούς / Επιχειρήσεις

Πολλαπλά οφέλη αποκομίζουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί από την Πιστοποίηση ELA των στελεχών που απασχολούν στη Εφοδιαστική τους Αλυσίδα, καθώς η Πιστοποίηση ELA προσφέρει:

  • Πρότυπο ικανοτήτων: Η Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση αξιολογεί τις ικανότητες των στελεχών, καθιστώντας το πιστοποιητικό έναν βασικό παράγοντα για την αξιολόγηση, την κατάρτιση και την πρόσληψη. Παράλληλα, αξιοποιώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, τα στελέχη της επιχείρησης επιτυγχάνουν την αναγνώριση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους σε πλήθος χωρών.
  • Διεθνή αναγνωρισιμότητα: Δημιουργεί για τον οργανισμό εταιρική πιστοποιημένη ταυτότητα στον τομέα του Supply Chain, με διεθνή αναγνώριση.
  • Βελτίωση επιχειρησιακής επικοινωνίας: γνώση και χρήση ορισμών και επαγγελματικής ορολογίας εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω ενός ενιαίου συνόλου προτύπων
  • Τυποποίηση λειτουργιών logistics / supply chain ανεξάρτητα από την τοποθεσία και το απασχολούμενο προσωπικό
  • Η Πιστοποίηση ELA είναι ευρέως αναγνωρισμένη γεγονός που ενισχύει την εσωτερική ευελιξία, ανεξάρτητα από τον τόπο εργασίας, αλλά και την κινητικότητα των πιστοποιημένων logisticians εντός τους Οργανισμού.
  • Ενδυνάμωση και ενεργοποίηση προσωπικού για αυξημένη απόδοση, αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίλυση προβλημάτων οδηγώντας την επιχείρηση σε υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλότερης αξίας ενώ μεγιστοποιείται η απόδοση των επενδύσεων
  • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ενίσχυση των ευκαιριών δικτύωσης και δυνατοτήτων συνεργειών με συνεργάτες εντός και εκτός Ελλάδας
  • Δυνατότητα συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα διάχυσης τεχνογνωσίας και ενίσχυσης της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων με χρήση νέων πρακτικών στον τομέα των Logistics (sustainability)